آزمون اندازه گیری سطح ویژه مواد به روش BET

آزمایشگاه بایونانو مواد پیشرفته ( Advanced Materials Bionano Laboratory )

آزمون اندازه گیری سطح ویژه مواد به روش BET

(m2/g) سطح ویژه

دستگاه اندازه‌گیری سطح ویژه به روش BET 

اندازه گیری سطح ویژه مواد به صورت تک نقطه ای و بدون امکان رسم ایزوترم جذب و واجذب

اندازه گیری سطح ویژه مواد به صورت تک نقطه ای و بدون امکان رسم ایزوترم جذب و واجذب

استاندارد ASTM 3014

BET محاسبه سطح ویژه ( BET )

ASTM D4567

اندازه گیری سطح ویژه مواد

پارامتر (ها)

1

سطح ویژه ( specific surface )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست