آزمون پوشش دهی الکتروشیمیایی با رکتیفایر

آزمایشگاه بایونانو مواد پیشرفته ( Advanced Materials Bionano Laboratory )

آزمون پوشش دهی الکتروشیمیایی با رکتیفایر

0-100V/0-10A

دستگاه یکسو کننده

پوشش دهی

پوشش دهی

استاندارد ETC 3011

پوشش دهی الکتروشیمیایی با رکتیفایر ( Electrochemical coating )

پوشش دهی الکتروشیمیایی با رکتیفایر

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست