آزمون الکتروریسی ولتاژ (دو نازل رو به رو)

آزمایشگاه بایونانو مواد پیشرفته ( Advanced Materials Bionano Laboratory )

آزمون الکتروریسی ولتاژ (دو نازل رو به رو)

ریسیدن الیاف جهت کاربردهای زیستی ولتاژ (kV)

دستگاه الکتروریسی

ریسیدن الیاف جهت کاربردهای زیستی

ریسیدن الیاف جهت کاربردهای زیستی

استاندارد ETC 3009

الکتروریسی ( Electro spinning )

الکتروریسی

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست