آزمون الکتروریسی ولتاژ تک نازل

آزمایشگاه بایونانو مواد پیشرفته ( Advanced Materials Bionano Laboratory )

آزمون الکتروریسی ولتاژ تک نازل

ریسیدن الیاف جهت کاربردهای زیستی ولتاژ (kV)

دستگاه الکتروریسی

ریسیدن الیاف جهت کاربردهای زیستی

ریسیدن الیاف جهت کاربردهای زیستی

استاندارد ETC 3007

الکتروریسی ( Electro spinning )

الکتروریسی

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست