آزمون کوره تیوبی

آزمایشگاه بایونانو مواد پیشرفته ( Advanced Materials Bionano Laboratory )

آزمون کوره تیوبی

تا 1500 درجه

دستگاه کوره تونلی

عملیات حرارتی و سنتز تحت اتمسفر محافظ

عملیات حرارتی و سنتز تحت اتمسفر محافظ

استاندارد ISO 3006

استاندارد کوره ( furnace standard )

ISO 13577

کوره تونلی تیوبی

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست