آزمون جوش زیرپودری SAW

آزمایشگاه جوشکاری و کارگاه پروژه ( Welding laboratory and project workshop )

آزمون جوش زیرپودری SAW

هزینه از 3600000 ریال تا 6000000 ریال بسته به نمونه متغیر است.

دستگاه تست جوشکاری زیرپودری

دستگاه جوش زیرپودری SAW

دستگاه جوش زیرپودری SAW

هزینه از 3000000 ریال تا 5000000 ریال بسته به نمونه متغیر است.

استاندارد ETC 3011

جوش SAW ( Submerged Arc Welding )

جوش SAW

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست