آزمون دستگاه جوش‌ قوسی با الکترود فلزی و گاز محافظ GMAW

آزمایشگاه جوشکاری و کارگاه پروژه ( Welding laboratory and project workshop )

آزمون دستگاه جوش‌ قوسی با الکترود فلزی و گاز محافظ GMAW

هزینه از 1200000 ریال تا 3600000 ریال بسته به نمونه متغیر است.

دستگاه جوشکاری قوسی الکترود فلزی با گاز محافظ

دستگاه جوش‌ قوسی با الکترود فلزی و گاز محافظ

دستگاه جوش‌ قوسی با الکترود فلزی و گاز محافظ

هزینه از 1000000 ریال تا 3000000 ریال بسته به نمونه متغیر است.

استاندارد ETC 3010

جوش GMAW ( Gas Metal Arc Welding )

جوش GMAW

هزینه از 1000000 ریال تا 3000000 ریال بسته به نمونه متغیر است.

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست