آزمون آزمون شارزنی (ناچ زنی)

آزمایشگاه پلیمر دانشکده مواد ( Polymer Laboratory, Faculty of Materials )

آزمون آزمون شارزنی (ناچ زنی)

نمونه های پلیمری

دستگاه شیارزن

شیار زدن رو نمونه پلیمری

شیار زدن رو نمونه پلیمری

استاندارد ETC 3009

شیار زدن ( Notch Milling )

نمونه شیار زدن

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست