آزمون آون

آزمایشگاه پلاستیک ( Plastic Laboratory )

آزمون آون

تا 200

دستگاه آون

خشک کردن حرارت دادن تا 200

خشک کردن حرارت دادن تا 200

استاندارد ETC 3007

استاندارد آون ( Oven standard )

نمونه آون

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست