آزمون آون

آزمایشگاه بایونانو مواد پیشرفته ( Advanced Materials Bionano Laboratory )

آزمون آون

55lit , 180c

دستگاه آون

خشک. کردن مواد و وسایل

خشک. کردن مواد و وسایل

استاندارد ETC 3005

آون ( Oven )

نمونه آون

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست