آزمون حمام مافوق صوت

آزمایشگاه بایونانو مواد پیشرفته ( Advanced Materials Bionano Laboratory )

آزمون حمام مافوق صوت

حجم محفظه

دستگاه حمام مافوق صوت

شستشوی وسایل، همگن کردن محلول ها

شستشوی وسایل، همگن کردن محلول ها

استاندارد ASTM 3004

حمام اولتراسونیک ( Ultrasonic Bath )

ASTM G136-03

حمام سونیک

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست