آزمون پروب التراسونیک روبشگر مافوق صوت

آزمایشگاه بایونانو مواد پیشرفته ( Advanced Materials Bionano Laboratory )

آزمون پروب التراسونیک روبشگر مافوق صوت

تا توان 300 وات؛ محلول اسیدی یا بازی نباشد؛ حداقل مقدار نمونه 10 سی سی باشد.

دستگاه روبشگر مافوق صوت

همگن سازی

همگن سازی

استاندارد ETC 3001

پروب اولتراسونیک ( Probe Ultrasonic standard )

NIST.SP.1200-1 ver2.1

محدوده توان کمتر از 100 وات

استاندارد ETC 3002

پروب اولتراسونیک ( Probe Ultrasonic standard )

محدوده توان 100 تا 200 وات

استاندارد ETC 3003

پروب اولتراسونیک ( Probe Ultrasonic standard )

محدوده توان 200 تا 300 وات

پروب اولتراسونیک

پروب اولتراسونیک

پروب اولتراسونیک

پارامتر (ها)

1

توان ( power )

(ريال)
2

توان ( power )

(ريال)
3

توان ( power )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست