آزمون ارزیابی تشکیل لخته

آزمایشگاه کنترل کیفی افزایه های شیمیایی ( Laboratory of quality control of chemical additives )

آزمون ارزیابی تشکیل لخته

از دمای اتاق تا 96 درجه سانتی گراد

دستگاه اندازه گیری پارامترهای کیفی

ارزیابی تشکیل لخته و لجن در اثر مجاورت نفت خام و اسید

ارزیابی تشکیل لخته و لجن در اثر مجاورت نفت خام و اسید

استاندارد ETC 3001

استاندارد شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برای ارزیابی آزمایشگاهی افزایه های اسیدی و سایر مواد شیمیایی انگیزشی ( NISOC Protocol for Acidizing and Other Stimulation Chemical Additives Laboratory Evaluation )

افزایه اسیدکاری

پارامتر (ها)

1

تشکیل لخته ( Sludge Formation )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست