آزمون آزمون ارزیابی افزایه ضد خوردگی در فشار و دمای بالا

آزمایشگاه کنترل کیفی افزایه های شیمیایی ( Laboratory of quality control of chemical additives )

آزمون آزمون ارزیابی افزایه ضد خوردگی در فشار و دمای بالا

فشار کاری تا 1000 پام- دمای کاری تا از 60 تا 250 درجه ی فارنهایت

اندازه گیری نرخ خوردگی آلیاژهای استاندارد لوله های جداری چاههای نفتی و گازی در حضور اسید و افزایه ی شیمیایی ضد خوردگی در فشار و دمای بالا طبق استاندارد شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

دستگاه محفظه خوردگی

ارزیابی عملکرد افزایه شیمیایی ضد خوردگی در دما و فشار بالا

ارزیابی عملکرد افزایه شیمیایی ضد خوردگی در دما و فشار بالا

ارزیابی عملکرد افزایه شیمیایی ضد خوردگی در دما و فشار بالا

استاندارد ETC 3001

استاندارد شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برای ارزیابی آزمایشگاهی افزایه های اسیدی و سایر مواد شیمیایی انگیزشی ( NISOC Protocol for Acidizing and Other Stimulation Chemical Additives Laboratory Evaluation )

افزایه اسیدکاری

پارامتر (ها)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست