آزمون ساخت باتری

آزمایشگاه فیزیک ادوات نانومتری ( Nanometer Physics Laboratory )

آزمون ساخت باتری

میزان اکسیژن کمتر از 1 ppm، رطوبت کمتر از 0.5 ppm

دستگاه گلاوباکس

بستن باتری در محیط بدون اکسیژن (کمتر از 1ppm)

صرفاً جهت خدمات بستن باتری در محیط بدون اکسیژن (کمتر از 1ppm)

مبلغ 3,200,000 ریال برای نمونه اول بوده و برای نمونه های بعدی این مبلغ 1,800,000 ریال می باشد.

محیط داخل گلاوباکس پر شده با گاز آرگون می باشد.

استاندارد IEC 3004

استاندارد گلاوباکس ( Glovebox (Battery) )

میزان اکسیژن کمتر از 1 ppm، میزان رطوبت کمتر از 0.5 ppm، محیط گاز آرگون

گلاوباکس (باتری)

نمونه به صورت ورقه پوشش دهی شده جهت بستن سل باتری دریافت می گردد.

پارامتر (ها)

1

ساخت باتری ( Battery construction )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست