آزمون آون خلأ (باتری)

آزمایشگاه فیزیک ادوات نانومتری ( Nanometer Physics Laboratory )

آزمون آون خلأ (باتری)

بین 25 تا 180 درجه سانتیگراد

دستگاه آون خلاء

خشک نمودن نمونه در خلأ

صرفاً جهت خشک نمودن پوششهای آندی و یا کاتدی باتری در خلأ

نمونه تا حد امکان خشک شده باشد.

استاندارد ETC 3003

استاندارد آون خلأ ( Vacuum Oven Standard )

نمونه تا حد امکان خشک باشد.

بین 25 تا 180 درجه سانتیگراد

آون خلأ (باتری)

نمونه به صورت ورقه پوشش دهی شده تحویل گرفته می شود.

پارامتر (ها)

1

آون خلأ (باتری) ( Vacuum Oven (Battery) )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست