آزمون نورد (باتری)

آزمایشگاه فیزیک ادوات نانومتری ( Nanometer Physics Laboratory )

آزمون نورد (باتری)

10 تا 130 درجه سانتیگراد

دستگاه پرس گرم

نورد سرد یا گرم فویل آندی یا کاتدی باتری

نورد سرد یا گرم فویل آندی یا کاتدی باتری

عرض فویل پوشش دهی شده بیشتر از 7 سانتی متر نباشد.

استاندارد IEC 3002

استاندارد نورد گرم ( Hot roll press )

بین 0.02 تا 1 میلی متر

نورد گرم (باتری)

نمونه به صورت ورقه پوشش دهی شده تحویل گرفته می شود.

پارامتر (ها)

1

نورد گرم (باتری) ( Hot roll press (battery) )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست