آزمون آزمون ارزیابی عملکرد افزایه کف ساز/Foaming agent evaluation (acid diverter)

آزمایشگاه فناوری های ازدیاد برداشت ( Over-harvesting technology laboratory )

آزمون آزمون ارزیابی عملکرد افزایه کف ساز/Foaming agent evaluation (acid diverter)

ارزیابی عملکرد افزایه کف ساز

مبلغ در نظر گرفته شده به ازای یک آزمایش برای یک نمونه مشخص در نظر گرفته شده است با افزایش تعداد تست بر یک نمونه واحد بدیهیست قیمت نهایی بر اساس تعداد آزمایش ها محاسبه خواهد شد

دستگاه اندازه گیری پارامترهای کیفی

تست های مشخصه سازی اسید های آلی و غیرآلی، ارزیابی عملکرد افزایه حلال آسفالتین،ارزیابی عملکرد افزایه کف ساز، ارزیابی عملکرد افزایه امولسیون کننده،ارزیابی حلالیت افزایه های اسیدکاری،مشخصه سازی کانی های سنگ به روش پراش اشعه ایکس همراه با تحلیل ،ارزیابی سازگاری افزایه های اسیدکاری،ارزیابی عملکرد افزایه ضد لخته،ارزیابی عملکرد افزایه ضد امولسیون،ارزیابی عملکرد افزایه معلق نگهدارنده،ظرفیت تعویض کاتیون رس، ارزیابی سازگاری افزایه ویسکو الاستیک سورفکتنت(در حضور افزایه های دیگر)

.

استاندارد ISIRI 3012

شرکت ملی نفت ایران ( ETC )

نمونه آزمایشگاه فناوری های ازدیاد برداشت

پارامتر (ها)

1

تفسیر ( Interpretation )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست