آزمون آزمون ارزیابی عملکرد افزایه حلال آسفالتین/Asphaltene solvent evaluation

آزمایشگاه فناوری های ازدیاد برداشت ( Over-harvesting technology laboratory )

آزمون آزمون ارزیابی عملکرد افزایه حلال آسفالتین/Asphaltene solvent evaluation

ارزیابی عملکرد افزایه حلال آسفالتین

مبلغ در نظر گرفته شده به ازای یک آزمایش برای یک نمونه مشخص در نظر گرفته شده است با افزایش تعداد تست بر یک نمونه واحد بدیهیست قیمت نهایی بر اساس تعداد آزمایش ها محاسبه خواهد شد

دستگاه اندازه گیری پارامترهای کیفی

تست های مشخصه سازی اسید های آلی و غیرآلی، ارزیابی عملکرد افزایه حلال آسفالتین،ارزیابی عملکرد افزایه کف ساز، ارزیابی عملکرد افزایه امولسیون کننده،ارزیابی حلالیت افزایه های اسیدکاری،مشخصه سازی کانی های سنگ به روش پراش اشعه ایکس همراه با تحلیل ،ارزیابی سازگاری افزایه های اسیدکاری،ارزیابی عملکرد افزایه ضد لخته،ارزیابی عملکرد افزایه ضد امولسیون،ارزیابی عملکرد افزایه معلق نگهدارنده،ظرفیت تعویض کاتیون رس، ارزیابی سازگاری افزایه ویسکو الاستیک سورفکتنت(در حضور افزایه های دیگر)

.

استاندارد ISIRI 3011

شرکت ملی نفت ایران ( ETC )

نمونه آزمایشگاه فناوری های ازدیاد برداشت

پارامتر (ها)

1

تفسیر ( Interpretation )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست