آزمون آزمون ارزیابی عملکرد افزایه حلال دو گانه/Mutual solvent evaluation

آزمایشگاه فناوری های ازدیاد برداشت ( Over-harvesting technology laboratory )

آزمون آزمون ارزیابی عملکرد افزایه حلال دو گانه/Mutual solvent evaluation

ارزیابی عملکرد افزایه حلال دو گانه

مبلغ در نظر گرفته شده به ازای یک آزمایش برای یک نمونه مشخص در نظر گرفته شده است با افزایش تعداد تست بر یک نمونه واحد بدیهیست قیمت نهایی بر اساس تعداد آزمایش ها محاسبه خواهد شد

دستگاه دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس

عملکرد افزایه کاهنده کشش سطحی در مرحله پیش تزریق در شرایط دما بالا فشار بالا

.

استاندارد ISIRI 3010

شرکت ملی نفت ایران ( ETC )

نمونه آزمایشگاه فناوری های ازدیاد برداشت

پارامتر (ها)

1

تفسیر ( Interpretation )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست