آزمون آزمون ارزیابی عملکرد افزایه کاهنده یون آهن/Iron control reducing agent evaluation by spectroscopy method

آزمایشگاه فناوری های ازدیاد برداشت ( Over-harvesting technology laboratory )

آزمون آزمون ارزیابی عملکرد افزایه کاهنده یون آهن/Iron control reducing agent evaluation by spectroscopy method

ارزیابی عملکرد افزایه کاهنده یون آهن

مبلغ در نظر گرفته شده به ازای یک آزمایش برای یک نمونه مشخص در نظر گرفته شده است با افزایش تعداد تست بر یک نمونه واحد بدیهیست قیمت نهایی بر اساس تعداد آزمایش ها محاسبه خواهد شد

دستگاه طیف سنج جذب اتمی

ارزیابی عملکرد افزایه کاهنده یون آهن

.

استاندارد ISIRI 3009

شرکت ملی نفت ایران ( ETC )

نمونه آزمایشگاه فناوری های ازدیاد برداشت

پارامتر (ها)

1

تفسیر ( Interpretation )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست