آزمون آزمون ارزیابی عملکرد افزایه کنترل یون آهن/Iron control chelating agent evaluation (Clelate mechanism)

آزمایشگاه فناوری های ازدیاد برداشت ( Over-harvesting technology laboratory )

آزمون آزمون ارزیابی عملکرد افزایه کنترل یون آهن/Iron control chelating agent evaluation (Clelate mechanism)

آزمون ارزیابی عملکرد افزایه کنترل یون آهن

دستگاه اندازه‌گیری pH

ارزیابی عملکرد افزایه کنترل یون آهن

.

استاندارد ISIRI 3008

شرکت ملی نفت ایران ( ETC )

نمونه آزمایشگاه فناوری های ازدیاد برداشت

پارامتر (ها)

1

تفسیر ( Interpretation )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست