آزمون آزمون ارزیابی عملکرد افزایه تغییر ترشوندگی در مرحله پیش تزریق در شرایط دما بالا فشار بالا/Evaluation of wettability alteration additives in pre-flush stage (HPHT)

آزمایشگاه فناوری های ازدیاد برداشت ( Over-harvesting technology laboratory )

آزمون آزمون ارزیابی عملکرد افزایه تغییر ترشوندگی در مرحله پیش تزریق در شرایط دما بالا فشار بالا/Evaluation of wettability alteration additives in pre-flush stage (HPHT)

ارزیابی عملکرد افزایه تغییر ترشوندگی در مرحله پیش تزریق در شرایط دما بالا فشار بالا

مبلغ در نظر گرفته شده به ازای یک آزمایش برای یک نمونه مشخص در نظر گرفته شده است با افزایش تعداد تست بر یک نمونه واحد بدیهیست قیمت نهایی بر اساس تعداد آزمایش ها محاسبه خواهد شد

دستگاه دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس

عملکرد افزایه کاهنده کشش سطحی در مرحله پیش تزریق در شرایط دما بالا فشار بالا

.

استاندارد ISIRI 3007

شرکت ملی نفت ایران ( ETC )

نمونه آزمایشگاه فناوری های ازدیاد برداشت

پارامتر (ها)

1

تفسیر ( Interpretation )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست