آزمون آزمون ارزیابی عملکرد افزایه کاهنده کشش سطحی در مرحله پیش تزریق در شرایط محیطی /Evaluation of IFT reducer additives in pre-flush stage (ambient)

آزمایشگاه فناوری های ازدیاد برداشت ( Over-harvesting technology laboratory )

آزمون آزمون ارزیابی عملکرد افزایه کاهنده کشش سطحی در مرحله پیش تزریق در شرایط محیطی /Evaluation of IFT reducer additives in pre-flush stage (ambient)

ارزیابی عملکرد افزایه کاهنده کشش سطحی در مرحله پیش تزریق در شرایط محیطی

مبلغ در نظر گرفته شده به ازای یک آزمایش برای یک نمونه مشخص در نظر گرفته شده است با افزایش تعداد تست بر یک نمونه واحد بدیهیست قیمت نهایی بر اساس تعداد آزمایش ها محاسبه خواهد شد

دستگاه اندازه گیری کشش سطحی

عملکرد افزایه کاهنده کشش سطحی در مرحله پیش تزریق در شرایط محیطی

.

استاندارد ISIRI 3005

شرکت ملی نفت ایران ( ETC )

نمونه آزمایشگاه فناوری های ازدیاد برداشت

پارامتر (ها)

1

تفسیر ( Interpretation )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست