آزمون ارزیابی عملکرد افزایه حذف کننده اثر هیدروژن سولفید/H2S scavenger evaluation

آزمایشگاه فناوری های ازدیاد برداشت ( Over-harvesting technology laboratory )

آزمون ارزیابی عملکرد افزایه حذف کننده اثر هیدروژن سولفید/H2S scavenger evaluation

ارزیابی عملکرد افزایه حذف کننده اثر هیدروژن سولفید

مبلغ در نظر گرفته شده به ازای یک آزمایش برای یک نمونه مشخص در نظر گرفته شده است با افزایش تعداد تست بر یک نمونه واحد بدیهیست قیمت نهایی بر اساس تعداد آزمایش ها محاسبه خواهد شد

دستگاه سنجش سولفید هیدروژن

ارزیابی عملکرد افزایه حذف کننده اثر هیدروژن سولفید

.

استاندارد ISIRI 3004

شرکت ملی نفت ایران ( ETC )

نمونه آزمایشگاه فناوری های ازدیاد برداشت

پارامتر (ها)

1

تفسیر ( Interpretation )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست