آزمون آزمون ارزیابی عملکرد افزایه ضد خوردگی/Corrosion inhibitor evaluation test

آزمایشگاه فناوری های ازدیاد برداشت ( Over-harvesting technology laboratory )

آزمون آزمون ارزیابی عملکرد افزایه ضد خوردگی/Corrosion inhibitor evaluation test

ارزیابی عملکرد افزایه ضد خوردگی

مبلغ در نظر گرفته شده به ازای یک آزمایش برای یک نمونه مشخص در نظر گرفته شده است با افزایش تعداد تست بر یک نمونه واحد بدیهیست قیمت نهایی بر اساس تعداد آزمایش ها محاسبه خواهد شد

دستگاه محفظه خوردگی

ارزیابی عملکرد افزایه کمکی ضد خوردگی

.

استاندارد ISIRI 3002

شرکت ملی نفت ایران ( ETC )

نمونه آزمایشگاه فناوری های ازدیاد برداشت

پارامتر (ها)

1

تفسیر ( Interpretation )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست