آزمون اندازه گیری غلظت جذب اتمی فلزات گرانبها (طلا- نقره- پلاتین)

آزمایشگاه سنتز و شیمی مواد پیشرفته ( Advanced Materials Synthesis and Chemistry Laboratory )

آزمون اندازه گیری غلظت جذب اتمی فلزات گرانبها (طلا- نقره- پلاتین)

فلزات گرانبها

دستگاه طیف سنج جذب اتمی

تعیین غلظت عناصر فلزی

تعیین غلظت عناصر فلزی

استاندارد ETC 3013

استاندارد AAS ( AAS standard )

نمونه جذب اتمی

پارامتر (ها)

1

غلظت ( concentration )

(ريال)

اطلاعات تماس