آزمون فیکس سلولی

مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم وفناوری نانو ( Laboratories of Nano Science and Technology Research Institute )

آزمون فیکس سلولی

دستگاه اتاق تمیز

استاندارد ETC 3054

استاندارد داخلی ( Internal Test Procedure )

پژوهشکده علوم و فناوری نانو-نانوساختار2

پارامتر (ها)

1

نمونه اول با داربست ( 1st Sample )

(ريال)
2

نمونه دوم با داربست ( 2nd Sample )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست