آزمون دانه بندی با الک

آزمایشگاه فرآوری و تولید مواد ( Material processing and production laboratory )

آزمون دانه بندی با الک

Sieve Shaker

Sieve Shaker

دستگاه ماشین الک

الک

الک

استاندارد ASTM 3022

استاندارد کوره ( sieve standard )

G81 - 97a

G81 - 97a

نمونه الک

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست