آزمون تشویه - تکلیس – زینتر تا دمای1600

آزمایشگاه فرآوری و تولید مواد ( Material processing and production laboratory )

آزمون تشویه - تکلیس – زینتر تا دمای1600

1600

دستگاه کوره الکتریکی

عملیات حرارتی

عملیات حرارتی

استاندارد ASTM 7-1212-3010

استاندارد کوره ( furnace standard )

نمونه کوره

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست