آزمون تشویه - تکلیس – زینتر تا دمای1000

آزمایشگاه فرآوری و تولید مواد ( Material processing and production laboratory )

آزمون تشویه - تکلیس – زینتر تا دمای1000

1000

دستگاه کوره الکتریکی

عملیات حرارتی

عملیات حرارتی

استاندارد ASTM 3009

استاندارد کوره ( furnace standard )

نمونه کوره

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست