آزمون احیاء در دمای کمتر از 1000

آزمایشگاه فرآوری و تولید مواد ( Material processing and production laboratory )

آزمون احیاء در دمای کمتر از 1000

1000

1000

دستگاه کوره الکتریکی

عملیات حرارتی

عملیات حرارتی

استاندارد ASTM 3007

استاندارد کوره ( furnace standard )

E2295-03

نمونه کوره

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست