آزمون هایپرترمیا

مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم وفناوری نانو ( Laboratories of Nano Science and Technology Research Institute )

آزمون هایپرترمیا

نانوذرات مغناطیسی

دستگاه هایپرترمیا

از جمله کاربردهای هایپرترمیا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: استفاده در درمان‌های گرمایی درمان سرطان

در هایپرترمیای مغناطیسی، نانوذرات مغناطیسی تحت تابش میدان مغناطیسی متناوب و تحت فرآیندی به نام جابه‌جا شدن مغناطیسی تولید حرارت می‌کنند.

استاندارد ETC 3053

استاندارد داخلی ( Internal Test Procedure )

پژوهشکده علوم و فناوری نانو-نانوساختار2

پارامتر (ها)

1

هایپرترمیا ( Hyperthermia )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست