آزمون پوشش دهی (باتری)

آزمایشگاه فیزیک ادوات نانومتری ( Nanometer Physics Laboratory )

آزمون پوشش دهی (باتری)

بین 5 تا 30 میکرومتر می تواند متغیر باشد.

دستگاه دستگاه پوشش دهی دکتر بلید

پوشش دهی مواد آندی و یا کاتدی باتری

پوشش دهی مواد آندی و یا کاتدی روی ورقه (Coating)

مواد به صورت پودر و یا دوغاب تحویل گرفته می شود.

استاندارد ETC 3001

ETC ( ETC )

پوشش دهی (باتری)

نمونه به صورت پودر و یا دوغاب تحویل گرفته می شود.

پارامتر (ها)

1

پوشش دهی فویل ( Coating )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست