آزمون استریل سازی با UV

مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم وفناوری نانو ( Laboratories of Nano Science and Technology Research Institute )

آزمون استریل سازی با UV

دستگاه اتاق تاریک با لامپ UV

استریل کردن نمونه ها و محیط کشت

استریل کردن با لامپ UV

استاندارد ETC 3052

استاندارد داخلی ( Internal Test Procedure )

پژوهشکده علوم و فناوری نانو-نانوساختار2

پارامتر (ها)

1

استریل سازی با UV ( UV Sterilization )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست