آزمون استریل سازی با اتوکلاو

مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم وفناوری نانو ( Laboratories of Nano Science and Technology Research Institute )

آزمون استریل سازی با اتوکلاو

sterilization, chemical bio-decontamination and contamination control

دستگاه اتوکلاو

sterilization, chemical bio-decontamination and contamination control

استریل کردن نمونه ها

استاندارد ETC 3051

استاندارد داخلی ( Internal Test Procedure )

پژوهشکده علوم و فناوری نانو-نانوساختار2

پارامتر (ها)

1

استریل سازی با اتوکلاو ( Sterilization by Autoclave )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست