آزمون نگهداری نمونه در انکوباتور

مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم وفناوری نانو ( Laboratories of Nano Science and Technology Research Institute )

آزمون نگهداری نمونه در انکوباتور

نگه داری نمونه در انکوباتور بدون هم زدن

دستگاه انکوباتور کربن دی اکسید

نگهداری از کشت های میکروبی ای که نیاز به تنظیم دما و رطوبت دارند.

نگهداری از نمونه در دما و رطوبت معین

استاندارد ETC 3050

داخلی ( Internal Test Procedure )

پژوهشکده علوم و فناوری نانو-نانوساختار2

پارامتر (ها)

1

نگهداری نمونه در انکوباتور ( Incubator )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست