آزمون میکسر

آزمایشگاه خدمات مشترک مقیم ( Services Laboratory )

آزمون میکسر

مخلوط کردن نمونه های پودری در سه بعد

دستگاه مخلوط کن

مخلوط کردن نمونه های پودری در سه بعد

مخلوط کردن نمونه های پودری در سه بعد

استاندارد ETC 6-0104-3011

ETC ( ETC )

نمونه میکسر

پارامتر (ها)

1

میکسر ( Mixer )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست