آزمون آنالیز عنصری ICP-OES فوریتی

آزمایشگاه آنالیز عنصری (ICP) ( Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry Laboratory (ICP) )

آزمون آنالیز عنصری ICP-OES فوریتی

تعیین غلظت عناصر نمونه ها

حداقل مقدار برای نمونه های محلول 3 میلی لیتر و برای نمونه های جامد 0.1 گرم می باشد.

دستگاه طیف سنج پلاسمای جفت شده القایی

آنالیز عنصری مواد

آنالیز عناصر در نمونه های جامد و مایع

استاندارد EPA 7-1504-3002

استاندارد آزمون ICP ( Determination of Metals and Trace Elements in Water and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry )

نمونه فوریتی آنالیز عنصری

زمان ارسال نتایج آزمون فوریتی حداکثر تا 10 روز کاری طول خواهد کشید.

پارامتر (ها)

1

آنالیز تک عنصری ( Single element analysis )

(ريال)
2

آنالیز دو عنصری ( Two-element analysis )

(ريال)
3

آنالیز 3-5 عنصری ( 3-5 element analysis )

(ريال)
4

آنالیز 6-10 عنصری ( 6-10 elemental analysis )

(ريال)
5

آنالیز 11-20 عنصری ( 11-20 elemental analysis )

(ريال)
6

آنالیز 70 عنصری ( 70 Elemental Analysis )

(ريال)

اطلاعات تماس

ساعت پاسخگویی کارشناس آزمایشگاه از ساعت 8 الی 9 روزهای کاری

ثبت درخواست