آزمون برش

آزمایشگاه شکل دادن مواد ( Material Shaping Lab )

آزمون برش

ورق

دستگاه گیوتین برقی

برش ورقه های فلزی

برش ورقه های فلزی

استاندارد ETC 3011

استاندارد برش ( cutting standard )

نمونه برش

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست