آزمون AFM مقیم

آزمایشگاه میکروسکوپ نیروی اتمی مقیم (AFM) ( Atomic Force Microscope Laboratory (AFM) )

آزمون AFM مقیم

زبری در مقیاس نانومتر

دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

زبری‌سنجی

تصویربرداری در دو مد تماسی و غیرتماسی

استاندارد BSI ISO 3274

مشخصات هندسی نمونه(GPS)- بافت سطح ( Geometrical Product Specifications (GPS) - Surface Texture )

نمونه AFM

پارامتر (ها)

1

توپوگرافی و زبری متوسط ( Topography & Average Roughness )

(ريال)
2

توپوگرافی و زبری متوسط نمونه‌های ویژه ( Topograghy & Roughness for Special Samples )

(ريال)

اطلاعات تماس

ساعت پاسخگویی کارشناس آزمایشگاه از ساعت 9 الی 10 صبح روزهای کاری

ثبت درخواست