آزمون اندازه گیری تنش سطحی

آزمایشگاه کنترل کیفی افزایه های شیمیایی ( Laboratory of quality control of chemical additives )

آزمون اندازه گیری تنش سطحی

اندازه گیری تنش سطحی

دستگاه اندازه گیری تنش سطحی

اندازه گیری تنش سطحی

اندازه گیری تنش سطحی

استاندارد ETC 123

ETC ( ETC )

افزایه اسیدکاری

پارامتر (ها)

1

تنش سطحی ( IFT )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست