آزمون الکترولیز

آزمایشگاه فرآوری و تولید مواد ( Material processing and production laboratory )

آزمون الکترولیز

electrolysis

دستگاه یکسو کننده

الکترولیز

الکترولیز

استاندارد ASTM B05.07

الکترولیز ( electrolysis )

B05.07

الکترولیز

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست