آزمون حل سازی- رسوب گیری – تصفیه (تحت فشار و تادمای 200و تحت گاز محافظ)

آزمایشگاه فرآوری و تولید مواد ( Material processing and production laboratory )

آزمون حل سازی- رسوب گیری – تصفیه (تحت فشار و تادمای 200و تحت گاز محافظ)

حل سازی- رسوب گیری- تصفیه محلول (در شرایط اتمسفر محیط)

دستگاه راکتور

حل سازی- رسوب گیری- تصفیه محلول (در شرایط اتمسفر محیط)

حل سازی- رسوب گیری- تصفیه محلول (در شرایط اتمسفر محیط)

استاندارد ASTM F1534M- 94E01

استاندارد حل سازی- رسوب گیری – تصفیه (تحت فشار و تادمای 200و تحت گاز محافظ) ( dissolution under pressure )

حل سازی- رسوب گیری- تصفیه (تحت فشار و تادمای 200و تحت گاز محافظ)

حل سازی- رسوب گیری- تصفیه (تحت فشار و تادمای 200و تحت گاز محافظ)

نمونه حل سازی- رسوب گیری – تصفیه محلول

پارامتر (ها)

1

عملی300 ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست