آزمون پوشش دهی

آزمایشگاه فرآوری و تولید مواد ( Material processing and production laboratory )

آزمون پوشش دهی

میکرومتر

دستگاه دستگاه پوشش دهی دکتر بلید

پوشش دهی

پوشش دهی

استاندارد ASTM F1234-93

استاندارد پوشش دهی ( dip coating standard )

نمونه پوشش دهی

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست