آزمون آون 250

آزمایشگاه فرآوری و تولید مواد ( Material processing and production laboratory )

آزمون آون 250

تا 250

دستگاه آون

حرارت دادن و خشک کردن تا دمای 250

حرارت دادن و خشک کردن تا دمای 250

استاندارد ASTM A119-93

استاندارد آون 250 ( oven 250 standard )

نمونه آون 250

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست