آزمون همکاریهای فنی

آزمایشگاه آزمون وارزیابی تجهیزات شبکه ( Network equipment testing and evaluation laboratory )

آزمون همکاریهای فنی

همکاریهای فنی جهت بهبود مشخصات فنی دستگاه / محصول تحت تست

دستگاه آزماینده کارکرد و انطباق تجهیزات شبکه

تست کارکرد سوییچ و روتر

تست کارکرد سوییچ و روتر

استاندارد .Int. Pro Internal

همکاریهای فنی ( Technical Assistance )

نمونه آزمون های کارکرد و انطباق استاندارد

پارامتر (ها)

1

T-10 ( Tech-Assist )

(ريال)
2

T-5 ( Tech-Assist )

(ريال)
3

T-2 ( Tech-Assist )

(ريال)
4

T-1 ( Tech-Assist )

(ريال)
5

T-05 ( Tech-Assist )

(ريال)
6

T-02 ( Tech-Assist )

(ريال)
7

T-01 ( Tech-Assist )

(ريال)
8

T-005 ( Tech-Assist )

(ريال)
9

T-002 ( Tech-Assist )

(ريال)
10

T-001 ( Tech-Assist )

(ريال)
11

R-5 ( Tech-Assist )

(ريال)
12

R-2 ( Tech-Assist )

(ريال)
13

R-1 ( Tech-Assist )

(ريال)
14

R-05 ( Tech-Assist )

(ريال)
15

R-02 ( Tech-Assist )

(ريال)
16

R-01 ( Tech-Assist )

(ريال)
17

R-005 ( Tech-Assist )

(ريال)
18

R-002 ( Tech-Assist )

(ريال)
19

R-001 ( Tech-Assist )

(ريال)
20

R-0005 ( Tech-Assist )

(ريال)
21

R-0002 ( Tech-Assist )

(ريال)
22

R-0001 ( Tech-Assist )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست