آزمون استریل

آزمایشگاه میکروبیولوژی آب ( Water Microbiology Laboratory )

آزمون استریل

آب و پساب

دستگاه اتوکلاو

استریل کردن

استریل محیط کشت و نمونه

پارامتر (ها)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست