آزمون ماشینکاری فراصوت

کارگاه ماشینکاری ( Machining workshop )

آزمون ماشینکاری فراصوت

بهبود کیفیت ماشینکاری با امواج فراصوت

دستگاه پردازشگر مافوق صوت

بهبود کیفیت ماشینکاری با امواج فراصوت

بهبود کیفیت ماشینکاری با امواج فراصوت

استاندارد ANSI 0419

التراسونیک ( STansard )

بهبود کیفیت ماشینکاری با امواج فراصوت

فرکانس 15 الی 28 کیلوهرتز

نمونه خام

پارامتر (ها)

1

ماشینکاری فراصوت برای بهبود خواص مکانیکی سطح مواد ( Ultrasonic machining to improve the mechanical properties of material surfaces )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست