آزمون اندازه‌گیری پاسخ فرکانسی و زاویه‌ای بلندگو

آزمایشگاه آکوستیک و الکتروآکوستیک ( Acoustic and electroacoustic laboratories )

آزمون اندازه‌گیری پاسخ فرکانسی و زاویه‌ای بلندگو

.

پاسخ فرکانس زاویه ای بلند گوی مورد نظر به وسیله ی دستگاه سنجش شدت صوت در اتاق سکوت انجام می پذیرد

دستگاه اتاق های اندازه گیری آکوستیک

مکانی مناسب برای انجام کلیه ی تست ها و اندازه گیری های آکوستیکی به دلیل وجود صدای زمینه بسیار پایین

.

استاندارد 7-0501-3001

استاندارد آزمون های آکوستیکی ( )

نمونه آزمایشگاه آکوستیک

پارامتر (ها)

اطلاعات تماس

02166164559

ثبت درخواست